Akademierna

Kungl. Vetenskaps akademien

Kungl. Vetenskaps akademien grundades 1739. Akademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot:

• att vara ett forum där forskare möts över ämnesgränserna
• att erbjuda unika forskningsmiljöer
• att ge stöd till yngre forskare
• att belöna framstående insatser inom forskning
• att förmedla internationella vetenskapliga kontakter
• att föra vetenskapens talan i samhället och påverka forskningspolitiska prioriteringar
• att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap i skolan
• att sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former

Årligen utdelar akademien Nobelprisen i fysik och kemi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Crafoordpriset samt ett antal andra stora priser.

Organisation: Arbetet är i hög grad baserat på akademiens tio klasser (se menyn Ledamöter), som var och en omfattar ett vetenskapligt område, och på dess sex forskningsinstitutioner. För frågor som kräver bred vetenskaplig kompetens finns särskilda kommittéer och utskott, såsom Miljökommittén och Energiutskottet.

Presidium: Akademiens främste företrädare är preses, som biträds av tre vice presides – alla valda till dessa förtroendeuppdrag på viss tid. Tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren bildar de ett presidium – akademiens ledningsgrupp.

Akademistyrelsen utgörs av presidiet och 10 ledamöter som representanter för klasserna. De ansvarar för verksamhetens utveckling och för effektiv användning av tillgängliga resurser. Akademistyrelsen utgörs för närvaranade av:

Till sitt förfogande har akademien ett kansli med ett 40-tal anställda och med den ständige sekreteraren som chef. Ett hundratal personer är anställda av akademien, institutionspersonalen inberäknad.

www.kva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungl. Akademien för de visuella konsterna

Kungl. Akademien för de visuella konsterna är en fri och oberoende organisation, grundad 1735. Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

www.konstakademien.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.” Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 27 april 2000 .

http://musikaliskaakademien.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Rolf Schock Foundation - C/O Kungl. Vetenskapsakademien - Box 50005 - SE-104 05 Stockholm - +46 (0) 8 673 95 00 - Fax +46 (0) 8 15 56 70